Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Klindex Hungary Kft. az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

 Cégnév:Klindex Hungary Kft.
 Székhely:2234 Maglód, Ady Endre utca 25.
 Weblap:www.klindex.hu
 Telefon:06-29-327109, 06-70-5142698
 E-mail:info@klindex.hu
‌ Adatvédelmi kérelmek:amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a Klindex Hungary Kft. székhelyére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
‌Adatfeldolgozás:‌adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) belső adminisztráció megkönnyítés;

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 3 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések

I. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként,  szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

II. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

6. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

A Klindex Hungary Kft. honlapjának felkeresésekor a honlap látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP cím), domain névvel (URL) kapcsolatban megszerzett adatokat kizárólag a honlap fejlesztésével kapcsolatban és statisztikai információk gyűjtéséhez használjuk fel.

Társaságunk használ sütiket (cookie) a weboldalán.

A honlapon elérhető egyes funkciók eléréséhez (pl.: hírlevélre történő feliratkozás) szükséges a látogató meghatározott személyes adatainak megadása, melyek megadása csak egy lehetőség, azokkal a látogató szélesebb körű szolgáltatásokat tud elérni a honlapon, illetve a későbbi kapcsolattartásban.

A hírlevél küldés során kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: felhasználó visszavonásáig.

Az adatkezelés ezen célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig) történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Klindex Hungary Kft. megfelelő technikai színvonalú számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az informatikai háttér biztosítására szerződött partnereknél találhatók meg.

A Klindex Hungary Kft. az adatokat védi kiemelten a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés ellen.

A Klindex Hungary Kft. hirdetési célokból direkt marketing útján tájékoztatja az ehhez hozzájárult ügyfelet termékeiről, szolgáltatásairól, aki ezt bármikor ingyenesen lemondhatja.

7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

8. Jogorvoslat

Az adatkezelésben érintett ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését info@klindex.hu email címen és 2234 Maglód Ady E. u. 25. címen postai úton.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.) lehet élni.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A honlapon közzétett minden fénykép és szöveges leírás a Klindex Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezi, a Klindex Hungary Kft. nem járul hozzá, hogy annak bármely részét más egészben vagy részben felhasználja, lemásolja, sajátjaként feltüntesse vagy nyilvánosságra hozza. A honlap látogatója tudomásul veszi, hogy amennyiben közjegyzői ténytanúsítvány útján bizonyításra kerül, hogy a Klindex Hungary Kft. honlap fényképével és/vagy szöveges leírással kapcsolatosan szerzői jogsértést valósított meg, akkor a Klindex Hungary Kft. fényképenként 100.000,-Ft és egyezőséget mutató mondatonként 50.000,-Ft összegű kötbért jogosult tőle követelni, illetve jogosult a szerzői jogi jogsértés megállapításával és jogkövetkezményeivel kapcsolatos bírósági eljárást kezdeményezni.
 
 

Maglód, 2018. május 25.
Klindex Hungary Kft.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása